ကြေညာချက်

ကော်မရှင်၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ရယူရမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေညာခြင်း